Прескочи налични курсове

Налични курсове

Преподавател: Доц. д-р В. Попов

            Web 2.0 е следващата стъпка в развитието на Web технологиите - Web за "четене и писане", като потребителите могат не само да четат съдържанието на Web сайтовете, но и да съдействат за създаване на това съдържание. Използването на Web 2.0 инструментите в електронното обучение доведе до появата на системи, известни като e-Learning 2.0. Тези системи използват в процеса на обучението социални мрежи и софтуерни инструменти като блогове, уикита, подкаст и др.

            В рамките на курса на обучаемите ще бъдат представени възможностите за е-обучение, предлагани от Web 2.0: блогове, уикита, подкаст програми, споделяне на връзки и ресурси и др.

            По-подробно ще бъдат представени най-добрите Web базирани онлайн системи за е-обучение, които предоставят безплатни планове за използване:

 • edu20.org - използване на свободния план с базови възможности и поддържане на до 2000 студенти; език на потребителския интерфейс - основно български, има части от текста и на английски; подробна информация на http://www.edu20.org/.
 • CourceSites.com на Blackboard - използване на свободния план, позволяващ поддържането на до 5 учебни курса на преподавател, като учебните материали за всеки курс са ограничени в рамките на 500 Мб; език на потребителския интерфейс - английски; подробна информация на https://www.coursesites.com.

            Обучаемите ще получат знания и умения да създадат и администрират учебен курс, да поканят студенти да се присъединят към курса, да настроят календара на курса, да качат учебни задания, да публикуват учебни материали, да оценяват качените задания, да оценяват знанията на студентите.

Преподавател: Доц. д-р М. Иванова

Курсът има изцяло практическа насоченост и цели развиването на умения за: разработване и навигация на електронен курс, регистриране и управление на групи от обучаеми, дефиниране и структуриране на дидактически единици, разработване и публикуване на електронно съдържание, използване на различни форми за взаимодействие с обучаемите и колаборативно обучение, прилагане на различни методи за оценяване на знанията, изграждане на банка от въпроси и индивидуализиране на тестове, анализ на тестове, разработване на протокол, мониторинг върху успеваемостта на обучаемите, анализ на удовлетвореността от обучението и др.

Преподавател: Доц. д-р В. Попов

Софтуерът за презентации PowerPoint може да бъде използван за обучение в три основни направления:

 • Преподавател към аудитория;
 • Преподавател към индивидуален студент;
 • Студент към аудитория.

            Целта на представяния курс е във второто направление – използвайки най-разпространения продукт за делови презентации, преподавателят да подготви учебни материали за самообучение на индивидуалния студент.

            Преподавателят подготвя интерактивни мултимедийни материали за самоподготовката и самостоятелната работа на студентите. По този начин отделeн студент или малки групи от студенти ще могат да работят върху интерактивни уроци с обратна връзка, задания и дори да направят самопроверка на своите знания. Подготвените от преподавателя материали трябва да бъдат публикувани в Web, за да бъдат достъпни за ползване от обучаемите, както от къщи, така и от учебната компютърна зала.

            Обучаемите ще получат знания, които са им необходими за създаване на професионални презентации. Акцентът се поставя върху създаването на интерактивни презентации. Ще бъдат представени основните фази в създаването на презентации: търсене, избиране и зареждане на мултимедийни ресурси (графични изображения, аудио, видео); дизайн на презентацията; създаване и тестване на презентацията; експортиране в различни формати и публикуване. Подробно ще бъдат разгледани възможностите на PowerPoint за създаване на интерактивни (нелинейни) презентации: възможностите за навигация в презентацията; използване на хипервръзки; бутони за действие и др. елементи.

Преподаватели: Ст. преп. Л.Атанасова; Ст. преп. Ц.Шенкова;  Хон. преп. Р. Д.  Папуърт

Този курс е предназначен за преподаватели в СА „Д. А. Ценов” –  Свищов, които се нуждаят от използване на английски език за преподаване на икономически дисциплини, и е фокусиран върху овладяване на следните умения:

 • Изразяване ясно и подробно по широк кръг от теми и изказване на мнение по актуални проблеми при преподаването на икономически дисциплини на английски език.
 • Разбиране на основното съдържание в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност.

Свободно боравене с икономическата терминология на английски език.

Преподаватели: Ст. преп. Л.Атанасова; Ст. преп. Ц.Шенкова;  Хон. преп. Р. Д.  Папуърт;

Начинаещи (А1)

Този курс е предназначен за преподаватели в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, които се нуждаят от използване на английски език за професионални цели, и е фокусиран върху овладяване на следните умения:

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди – представяне, задаване и отговаряне на въпроси и др.
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение и говорене по теми според преките си потребности.

Преподаватели: Ст. преп. Л.Атанасова; Ст. преп. Ц.Шенкова;  Хон. преп. Р. Д.  Папуърт; 

Малко напреднали (А2-В1)

Този курс е предназначен за преподаватели в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, които се нуждаят от използване на английски език за професионални цели, и е фокусиран върху овладяване на следните умения:

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, ежедневието, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси.

Преподаватели: Ст. преп. Л.Атанасова; Ст. преп. Ц.Шенкова;  Хон. преп. Р. Д.  Папуърт;

Напреднали (В2-С1)

Този курс е предназначен за преподаватели в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, които се нуждаят от използване на английски език за професионални цели, и е фокусиран върху овладяване на следните умения:

 • Разбиране на основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност.
 • Общуване спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни.
 • Изразяване ясно и подробно по широк кръг от теми и изказване на мнение по актуални проблеми.

Преподавател: Ст. преп. Б. Раева

Този курс е предназначен за преподаватели в Стопанска академия „Д. А.Ценов” – Свищов, които се нуждаят от използване на френски език за професионални цели, и е фокусиран върху овладяване на следните умения:

 • Разбиране на основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в специализиран текст.
 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, ежедневието, свободното време и др.
 • Изразяване на професионални теми и по теми от своя кръг от интереси.

Преподавател: Ст. преп. В. Везиров

Курсът по немски език има за цел да създаде у курсистите предпоставки за овладяване на основните активитети при изучаването на чужд,а именно: 

 • Да се разбират основни,т.е.често употребявани думи,изрази,идиоматика и фразеология.
 • Да се четат и разбират кратки текстови фрагменти.
 • Да се задават въпроси; да се отговаря на въпроси по схемата за изграждане на немското изречение.
 • Да се усвои основен граматичен материал,така че обучаемите да могат да се справят впоследствие самостоятелно.
 • Активна работа с речникови единици.
 • Водене на елементарен, непринуден разговор.

Преподавател: Ст. преп. В. Статева

Този курс е предназначен за преподаватели в Стопанска академия „Д. А.Ценов” – Свищов, които се нуждаят от използване на РУСКИ ЕЗИК за професионални цели, и е фокусиран върху овладяване на следните умения:

 • Разбиране на основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в специализиран текст.
 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, ежедневието, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език. Изразяване по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази.
 • Работа с интернет-ресурси на руски език: www.yandex.ru;  www.rambler.ru и др., които дават богат материал за участие в дискусии на професионални теми по своята специалност.

Преподавател: Проф. д-р А. Захариев

Нормативната среда и изисквания за изготвяне на учебна документация в контекста на Системата за натрупване и трансфер на кредити поражда предизвикателства пред авторите на учебно съдържание и ръководителите на звена и магистърски програми. Обучението на преподавателите по курса има за цел придобиване на компетенции по разработване на учебното съдържание, учебни планове и учебни програми за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" при отчитане на връзката между аудиторна, извънаудиторната заетост и ECTS. В курса се отчита спецификата на основните форми на обучение и постигането на съпоставимост между документацията и учебното съдържание за преподаване пред редовни, задочни и дистанционни студенти. 

Преподаватели: Проф. д-р Н. Георгиев; Доц. д-р П. Ангелова

Целта на обучението по Методика на емпиричните изследвания – модул „Социология“ е да се овладее техниката и технологията, необходима за получаването на достоверна и надеждна  информация, необходима за научната и  преподавателската дейност. По-конкретно акцента ще бъде поставен върху следните основни въпроси: подготовка на емпиричните изследвания, съвременните методи за емпирични изследвания (наблюдение, анкета, интервю, документален анализ, експеримент, социометрични методи, онлайн изследвания), съставяне на въпросника (правила при съставянето, технически изисквания и тестването му), полева работа  по събиране на информация, нейния логически оглед. Спазването на изискванията за определяне на най-точния метод за набиране на информация и съобразяването с изискванията на всеки от тях ще доведе до достоверност и надеждност на използваната в научната и преподавателската работа информация.

 Целта на обучението по Методика на емпиричните изследвания – модул „Статистика”, е да се повиши качеството на научните изследвания на преподавателите чрез надграждане на знанията за методологическите концепции на статистическия подход, усвояване на алгоритъма на основните статистически методи и техники за анализ, както и придобиване на умения за тяхното приложение при емпиричните изследвания в различни сфери на социално-икономическата действителност.

Преподаватели: Доц. д-р Н. Живков; А. Танева

Обучението по „Методика на академичното преподаване (педагогика): дидактика, стилистика и риторика, психология, презентационни умения” цели да доразвие в аудиторията фундамента от компетентности, необходими за успешно комуникиране предвид ангажиментите на всеки от участниците в учебно-преподавателската и изследователската дейност на СА “Д. А. Ценов”. Общата рамка се конструира в зависимост от нуждите на обучаемите и от необходимостта те да усъвършенстват уменията си в областта на вербалното (устно и писмено) и невербалното общуване, като: използват разнообразни средства (речеви и неречеви) за ефикасно взаимодействие в съответствие с граматичните и правоговорните норми; поемат отговорност за собствените си (речеви и/или  неречеви) действия, които осъществяват в конкретни комуникативни ситуации и от дидактическа и психологическа гледна точка.

Преподаватели: Проф. д-р М. Богданова; Ас. д-р Ю. Господинов

Цел на курса е да развие компетенции по управление на проекти. Обучаемите ще получат знания, които ще им помогнат за генериране на проектна идея, планиране и изпълнение на проект, както в публичния, така и в бизнес сектора,между които се наблюдават някои различия. Наред с теоретичната част, в курса е включено представяне на актуалните национални оперативни и европейски програми, действащи през плановия период 2014-2020 г. Специално внимание ще бъде отделено на софтуерни приложения (Microsoft Project) при управлението на проекти, което позволява на мениджърите да планират в детайли и да контролират големи и сложни проекти.

Преподаватели: Проф. д-р М. Богданова; Доц. д-р А. Саркисян

Целта на курса е да се повиши квалификацията на преподавателите чрез получаване на знания и умения за управление на международни научно-изследователски проекти. Обучаемите ще се запознаят с особеностите на следващата тематична рамкова програма, която влиза в действие – "Хоризонт 2020", на дейностите по програма „Мария Кюри” и други възможности за финансиране, които ще бъдат актуални през периода 2014 – 2020 г. Ще бъдат представени процедурите и етапите на  разработване на проектни предложения, както и добри практики за управление на проекти в ЕС.

Преподавател: Проф. д-р Н. Янков

/Тренинг по креативното мислене и писане/

Целта на  обучението е да се осмисли креативният подход и неговия инструментариум, приложен към научните изследвания и преподаването на знания в учебния процес. Използват се техники на латералното мислене, очертават се зоните на креатиката в сферата на висшето образование. Предлагат се  възможни подходи, методи и техники, които могат,  от една страна да улеснят  процеса на творческо мислене, а от друга страна - да предизвикат инсайт по отношение  различни обекти на изследване.

Акцентът се поставя и върху индивидуалната креатика, и върху груповата креатика.

Преподавател: Проф. д-р Н. Янков

Целта  на обучението е да се представят изискванията, които се предявяват при публикуване на нови  резултати в издания  на научно-развити страни, в списания с импакт фактор. Последните  са основна подсистема на световната система за рефериране, индексиране и оценяване.

Като краен резултат могат да се формулират индивидуални и групови стратегии за даване публичност на по-оригинални научни продукти,  полезни за обществото и с подобаващо  място в системата от знания.

Преподавател: Доц. д-р Пл. Пътев

Целта на предлагания електронен дистанционен курс е да предостави ресурси, които могат да бъдат използвани за разработване на казуси за преподаваните учебни дисциплини в двете направления – икономика и управление и администрация.

Прилагането на казуси при обучението на студентите по икономика и управление е една от възможните насоки за активиране и усъвършенстване на учебния процес. Писането на казуси е предизвикателство за преподавателите, но тяхното вплитане в учебния процес  изисква допълнителни знания и умения. Казусът трябва да се превърне в своеобразна игра, в която всеки студент да открие своята роля.