Последни новини

 
 
Снимка на Светлин Гулев
Провеждане на изнесено обучение и сертифициране на оценители на компетенции.
от Светлин Гулев - четвъртък, 19 февруари 2015, 15:25
 
В изпълнение на  проект № BG051PO001-3.1.09 - 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов - ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието” ще бъде проведено изнесено Обучение и сертифициране на оценители на компетенции. 

Съобразно приетата Процедура  за кандидатстване и критерии за избор на участници до участие в подбора се допускат преподаватели  от Стопанска академия, които заемат административни позиции в центрове и звена, имащи управленски или оперативни функции по проектиране и внедряване на компетентностни модели, оценка на компетенциите и потенциала на човешките ресурси в съответствие с изискванията и стандартите в организацията. 

В обучението не могат да участват лица, които са получавали финансиране за обучение в чужбина по същия предмет и по операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес” или по проект в рамките на Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на ОП РЧР.

За допълнителна информация:  Технически сътрудник на проекта - Ивелина Станева, тел. 0882552508