Последни новини

 
 
Снимка на Светлин Гулев
На 12-13 октомври бе проведен семинар на тема "Обучение на обучители"
от Светлин Гулев - понеделник, 21 октомври 2013, 09:16
 

В изпълнение на Дейност 4. „Специализирани обучения за преподаватели от Стопанска Академия, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания“  по  проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието” на 12-13 октомври бе проведен семинар на тема „Обучение за обучители“. 

Участници в семинара бяха лекторите на специализираните обучения, предназначени за преподавателите от Стопанска академия, в рамките на проекта.

Представителите на изпълнителя по това обучение М3 ООД  Лора Шишманова и Димитър Моллов използваха  обучителни подходи,  основаващи се на съвременните концепции за обучение на възрастни – групово-динамичен психотренинг и моделиращо поведение (ВЕМ) – широкоприлагана техника за развитие на човешкия потенциал. Основна част от концепциите, инструментите и практическите задачи, почиваха на теоретичният модел на Дейвид Колб за „Учене при възрастни през целия живот” (или „Учене чрез правене и преживяване”). Основен приоритет в обучителната програма бе оползотворяване на миналия опит на участниците в контекста на новите им задачи – обучение на преподаватели по реализация на проекта. Обучителните дейности бяха с практическа насоченост, основаващи се на връзката между новите подходи и реалната ситуация.

Участниците бяха провокирани и насърчавани да търсят практическото приложение на концепциите в собствените ситуации, както и да експериментират с нови решения, подходи и реакции, с цел обогатяване на личния и професионален поведенчески репертоар. Използваха се разнообразие от обучителни техники – симулации, тестове, ролеви игри, групови дискусии, автодиагностични сесии, работа в малки групи и други.

Семинарът завърши с връчване на обучаемите на сертификати за преминато обучение.