Последни новини

 
 
Снимка на Светлин Гулев
Стартира обучение по „Методика на академичното преподаване“
от Светлин Гулев - вторник, 3 декември 2013, 13:12
 

Във връзка с изпълнението на Дейност 4 „Специализирани обучения за преподаватели от Стопанска Академия, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания“ от проекта, през месец ноември 2013 г. стартира обучение по „Методика на академичното преподаване“. Обучението е с хорариум 60 часа и се състои от два модула. Първият от тях,  включва познания по психология и реторика с лектор доц. д-р Н. Живков. Разглежданата проблематика  в него е посветена на:  човекът  и неговата личност; психични прояви на човека; темперамент и характер; общуване и комуникация; реторични основи на аргументацията в общуването; реторически форми и техники и личностните фактори в общуването. Познания по дидактика, стилистика и реторика са обект на вторият модул в обучението, чийто лектор е А. Танева. Сред основните теми в неговото съдържание са: ораторски изкуство и учението да говорим публично; норми на книжовния изговор; същност на невербалното поведение и невербалната комуникация; дидактическа комуникация, научен стил, научен текст; публикуване на научната продукция, реферирани издания, импакт фактор; библиографски стандарти за описание и цитиране, ключови езикови компетентности.